Sunday, 11 December 2011

TEORIPEMEROLEHANBAHASAPERTAMA

TugasanIndividuolehJaikun1TEORIPEMEROLEHANBAHASAPERTAMA1.0PengenalanPembelajaranbahasapertamasamaadabahasaibundasesuatusuku,BahasaMelayuatauBahasaInggerisdisekolahmelibatkanpengajaranbeberapakemahiranasas,iaitukemahiranmendengar,bertutur,membacadanmenulis.Setiappelajarperlumenguasaikemahiraniniuntukmemastikanmerekabolehmengikutipembelajaranyangseterusnya.Namundemikiansenariopendidikandaridulusehinggasekarangmasihlagimenunjukkanbahawakemahiran-kemahiranitumasihlagigagaldikuasaiolehsebahagianpelajarwalaupunsudahmenjejakkankakidisekolahmenengah.2.0ProsesPemerolehanBahasaPertamaProsespemerolehandanpenguasaanbahasakanak-kanakmerupakansatuperkarayangrencamdancukupmenakjubkanbagiparapenyelidikdalambidanglinguisitk.Bagaimanamanusiamemperolehbahasamerupakansatuisuyangamatmengagumkandansukardibuktikan.Pelbagaiteoridaribidangdisiplinyangberbezatelahdikemukakanolehparapengkajiuntukmenerangkanbagaimanaprosesiniberlakudalamkalangankanak-kanak.Memangdiakuibahawasamaadadisedariataupuntidak,sistem-sistemlinguistikdikuasaidenganpantasolehindividukanakkanakwalaupunumumnyatiadapengajaranformal.“…learningafirstlanguageissomethingeverychilddoessuccessfully,inamatterofafewyearsandwithouttheneedforformallessons.”(LanguageAcquisition:On-line).Sungguhpunrangsanganbahasayangditerimaolehkanak-kanaktidakteraturdanterhad,namunmerekaberupayamemahamisistem-sistemlinguistikbahasapertamasebelummenjangkauusialimatahun.Fenomenayangkelihatanmenakjubkaninitelahberlakudanterusberlakudalamkalangansemuamasyarakatdanbudayapadasetiapmasa.Mengikutpenyelidiksecaraempirikal,terdapatduateoriutamayangmembincangkanbagaimanamanusiamemperolehbahasa.Teoripertamamempertahankanbahawabahasadiperolehmanusiasecaraalamiahataudinuranikan.TeoriinijugadikenalisebagaiHipotesisNuranidalamlinguistik.Teoriyangkeduamempertahankanbahawabahasadiperolehmanusiasecaradipelajari.
TugasanIndividuolehJaikun23.0PemerolehanBahasaPertamaKajiansaintifikdalambidangpemerolehanbahasatelahdimulakansejakkurunke-16lagi(Zulkifly,1990:326-331).KajianinidimulakanolehTiedemann,seorangahlibiologiberbangsaJermanpadatahun1787.CharlesDarwin,pengasasteorievolusiturutmenjalankankajiandalambidangpemerolehanbahasapadatahun1877.Kajian-kajianyangseterusnyatelahdilakukanolehPreyerpadatahun1882dankajianSallypadatahun1885.Selepaskajian-kajianperintisiniterdapatbanyakkajianlainlagiyangmengkajibahan-bahandansubjek-subjekyangberbezauntukmelihataspek-aspekyangberkaitandenganpemerolehansistem-sistembahasa.Kajian-kajianterkinimeliputiaspekkajianperbandinganpemerolehanbahasaantarabahasayangberbeza,misalnyaperbandinganantarabahasaInggerisdenganbahasaItaliyangdilakukanolehAntonellaDevescovidanlain-lainpadatahun2003(ACross-LinguisticStudyoftheRelationshipbetweenGrammar&LexicalDevelopment:On-line).Pemerolehanbahasamerupakansatuprosesperkembanganbahasamanusia.Lazimnyapemerolehanbahasapertamadikaitkandenganperkembanganbahasakanak-kanakmanakalapemerolehanbahasakeduabertumpukepadaperkembanganbahasaorangdewasa(LanguageAcquisition:On-line).Perkembanganbahasakanak-kanakpulabermaksudpemerolehanbahasaibundakanak-kanakberkenaan.Namunterdapatjugapandanganlainyangmengatakanbahawaterdapatduaprosesyangterlibatdalampemerolehanbahasadalamkalangankanak-kanakiaitupemerolehanbahasadanpembelajaranbahasa.Duafaktorutamayangseringdikaitkandenganpemerolehanbahasaialahfaktornurturedanfaktornature.Namunparapengkajibahasadanlinguistiktidakmenolakkepentingantentangpengaruhfaktor-faktorsepertibiologidanpersekitaran.Kajian-kajiantelahdijalankanuntukmelihatsamaadamanusiamemangsudahdilengkapidenganalatbiologiuntukkebolehanberbahasasepertiyangdidakwaolehahlilinguistikNoamChomskydanLennebergataupunkebolehanberbahasaialahhasildaripadakebolehankognisiumumdaninteraksimanusiadenganpersekitarannya.MengikutPiaget,semuakanak-kanaksejaklahirtelahdilengkapidenganalatnuraniyangberbentukmekanikalumumuntuksemuakebolehanmanusiatermasuklahkebolehanberbahasa.Alatmekanismekognitifyangbersifatumuminilahdigunakanuntukmenguasaisegala-galanyatermasuklahbahasa.BagiChomskydanMillerpula,alatyangkhususini
TugasanIndividuolehJaikun3dikenalisebagaiLanguageAcquisitionDevice(LAD)yangfungsinyasamasepertiyangpernahdikemukakanolehLennebergyangdikenalisebagai“InnateProspensityforLanguage”.LADdikatakantelahdimilikiolehsetiapanaksecarasemulajadidandenganalatnuraniiniakanmembolehkankanak-kanakmampumemperolehbahasaibundanyadenganmudahdancepat.MengikutBowen(Languageagesandstages:On-line)pembelajaranbahasabermulasejakbayidilahirkan.Bayi-bayiyangbarulahirsudahmulamengecambunyi-bunyiyangterdapatdisekitarnya.MengikutBrookes(dlm.AbdullahYusoffdanCheRabiahMohamed,1995:456),kelahiranataupemerolehanbahasadalambentukyangpalingsederhanabagisetiapbayibermulapadawaktubayiituberumurlebihkurang18bulandanmencapaibentukyanghampirsempurnaketikaberumurlebihkurangempattahun.BagiMangantarSimanjuntak(1982)pula,pemerolehanbahasabermaksudpenguasaanbahasaolehseseorangsecaratidaklangsungdandikatakanaktifberlakudalamkalangankanak-kanakdalamlingkunganumur2-6tahun.Halinitidakbermaknaorangdewasatidakmemperolehbahasatetapikadarnyatidaksehebatkanak-kanak.Pemerolehanbahasadikaitkandenganpenguasaansesuatubahasatanpadisedariataudipelajarisecaralangsungiaitutanpamelaluipendidikansecaraformaluntukmempelajarinya,sebaliknyamemperolehnyadaribahasayangdituturkanolehahlimasyarakatdisekitarnya.Beliauseterusnyamenegaskanbahawakajiantentangpemerolehanbahasasangatpentingterutamanyadalambidangpengajaranbahasa.Pengetahuanyangcukuptentangprosesdanhakikatpemerolehanbahasabolehmembantubahkanmenentukankejayaandalambidangpengajaranbahasa.Padaumumnya,setiapbayiyangnormalakanmengalamiprosesperkembanganbahasasecaraberperingkat-peringkatdanbersifatarbitrari.Perkembanganbahasaakanmenjadilebihmantapdansempurnamengikutperkembanganusiakanak-kanaktersebut.MengikutMangantarSimanjuntak,1987(dlm.Tay.2000:228)peringkatperkembanganbahasainibolehdibahagikepada(a)peringkatmengagah;(b)peringkatholofrasa;(c)peringkatucapanduakata;(d)peringkatpermulaantatabahasa;(e)peringkatmenjelangtatabahasadewasa;dan(f)peringkatkecekapanpenuh.Seseorangkanak-kanakakanmelaluitigaprosespemerolehanbahasaiaituprosespemerolehankomponenfonologi,sintaksisdansemantik.Ketiga-tigakomponeninidikatakanberlakusecaraserentak.
TugasanIndividuolehJaikun4MengikutMenndanStoelGammon(Babbling:On-line),dalamperkembanganbahasa,tempuhvokalisasipralinguistikatautempuhmengagahbolehdibahagikankepadalimatahapiaitutahaptangisan,“cooing”,tahapbermaindenganvokal,tahap“canonicalbabbling”(bermulapadaumur6bulan)dantahap“conversationalbabbling”yangbermulapadaumurlebihkurang10bulan.Seterusnyaapabilamencapaiumur12-18bulan,kanak-kanakakanmulamenggunakanbunyiatausatukatauntukmerujukkepadasesuatuyangbermakna,misalnyabunyi“kereta”untukmerujukkepadabendakeretaataumengujarkansatukata“kereta”untukmewakilisatuayatyangmungkinbermakna“Mama,sayanaknaikkereta”.Apabilamenjangkauumur18-24bulan,kanak-kanaksudahdapatmenghasilkankata-katayangmembentukayatpendek.Peringkatmengagahyangberlakudalamtahunpertamakanak-kanakmerupakansatuprosesyangnormalVokalisasikanak-kanakseterusnyaakanberkembangmengikutperkembanganumurkanak-kanakberkenaan.Darisegipemerolehankomponensemantik,prosesnyabolehdibahagikankepadaempatperingkatiaituperingkatpenyempitanertikata,peringkatgeneralisasiberlebihan,peringkatmedansemantikdanperingkatgeneralisasi.Perkembanganpenguasaansintaksispulaterbahagikepadatigaperingkatiaitutahaptelegraf,tahapmorfemdantahaptransformasimanakaladalamperkembanganfonologi,kanak-kanakmelaluiperingkatagahaniaitumenghasilkanbunyisecararambang.Kanak-kanakmulamemperolehfonem-fonemyangkasardanketaraperbezaanfiturnya,kemudianmenujukepadafonem-fonemyanghalusperbezaanfiturnya.Pemerolehanfonologiawalkanak-kanaklebihterpengaruhkepadasebutanibubapaataukonsepmotherese.4.0PemerolehanSintaksisSecaraumumnya,parapenyelidikdalambidangpemerolehanbahasaberanggapanbahawapemerolehansintaksishanyabermulaapabilakanak-kanakdapatmengembangkanduaataulebihkata.Dengankatalain,peringkatsatukataatauyangseringdisebutsebagaiperingkatholofrasatidakdianggapsebagaititikpermulaanpenguasaansistemsintaksis.Steinbergmembahagikanperingkatperkembanganpenguasaansintaksiskepadatigatahapiaitutahaptelegraf,morfemdantransformasi.Padatahaptelegraf,kanak-kanakmengucapkangabungankatadengancaraamatringkaskeranaberlakupenjimatankatayangketerlaluan.Padatahapinikanak-kanakjarangsekalimengucapkankata-katatugas.Ayatdibinadengankata-kataintisahajaataudikenalisebagaiayatminimal.Padatahapmorfem,kanak-kanakmula
TugasanIndividuolehJaikun5menggunakankata-katadenganlebihrencamdaripadatahaptelegraf.RogerBrown(CalculatingPercentAccuracyforGrammaticalMorphemesinObligatoryContexts:On-line)dalamkajiannyatentangbahasaInggeristelahmengenalpasti14morfemdalamprosespemerolehansintaksiskanak-kanakmengikuturutantertentu.5.0AplikasiTeori-TeoriPemerolehanBahasaBerikutmerupakan3daripadabeberapateori-teoriyangmengkhususkepadapemerolehanbahasayangpernahdikemukakan,iaituTeoriBehaviouris,MentalisdanKonstruktivis.2.1.TeoriMentalis(pelopor–Bloomfield,EdwardSapir,Fries,BoasdanBrooks)AhlipsikologiyangturutberpegangpadateoriinitermasuklahB.FSkinner,Pavlov,HulldanThorndike.Golonganmentalisberpendapatbahawabahasadikuasaimelaluiprosespengulangan.Olehyangdemikianprosespengajaranbahasaharuslahmenekankanlatihandanpengulanganyangbanyak.Bagimeningkatkankemahiranbahasa,satubentuklatihanmekanismebersistemperludilakukan.Teoriinijugamementingkanpersekitaranmuriduntukmembantuprosespengajarandanpembelajaran.Halinitermasukpelakuanguru,kawan-kawanmerekasendirisertasuasanadalambilikdarjah.5.1.1Kebaikan-kebaikanteoriiniialah:a.Prosespemerolehan/penguasaansesuatubahasaadalahmelaluilatihansecaraberulang-ulang.Olehyangdemikianprosespengajaranbahasadapatdilakukansecaralebihbersistem.b.Mementingkanpersekitaranmuriduntukmembantuprosespengajarandanpembelajaran.Halinitermasukpelakuanguru,kawan-kawanmerekasendirisertasuasanadalambilikdarjah.c.Menekankanaspekpeneguhan.Inibermaknamuridakandapatmempelajarisesuatubahasadenganadanyaganjarandanpeneguhan.5.1.2KelemahanWalaupundemikianterdapatbeberapakelemahanteoriiniiaitu:a.Pembelajaranhanyaberlakuapabilamuridmenerimarangsangandariluar,contohnyadalambentukpenggunaanbahanbantumengajar.Inibermaknadalamprosespengajarandan
TugasanIndividuolehJaikun6pembelajaran,guruperlumenghasilkanbahan-bahanbantubagimembolehkanpengajarandanpembelajarandilaksanakan.b.Pembelajaranbahasadiperolehimelaluiganjarandanhukuman.Inibermaknagurumestibersamamuridsepanjangpengajarandanpembelajaran.Olehitupembelajaranbahasasukardijalankandenganmenggunakankaedahpembelajaransecarakendiri.c.Pembelajaraninikurangmenekankanaspekpembelajaransecarakendirikeranaialebihmenekankankepadaaspekpengukuhan,iaitugurumembimbingmuriddalamprosespembelajaranmereka.Inibermaknamuridmengharapkanbantuandaripadaguruuntukbelajar.5.1.3PengaplikasianteoridalamkelasbacaanDalamkelasbacaan,gurubolehmengaplikasikanteoriinimelaluilatihansecaraberulang-ulang.InibermaknaapabilamengajarkemahiranmenyebutsukukatacontohnyaKV+KVK(LUSUHdanlain-lain),guruakanmemintapelajarmengulangisebutanbagisukukatatersebutbeberapakalimengikutsebutanyangbetulsepertiyangdiajar.Berkemungkinankekerapanpengulanganitubergantungkepadapenguasaanpelajartersebut.Sekiranyabudakitucepatbelajar,pengulanganadalahsedikittetapijikasebaliknya,pengulanganadalahagaklamasesuaidengankemahiranpelajar.Setelahmenguasaikemahiranmenyebutsukukata,guruakandiperkenalkandenganperkataan-perkataanyangterbinadaripadasukukatatadi.Seterusnyapelajardimintamemberikancontohperkataanyangterbinadaripadasukukatatersebut.Prosesiniadalahberulangkalisehinggapenguasaanterhadapkemahiranberlaku.5.2.TeoriPembelajaranMentalis(Pelopor–NoamChomsky)Teoriinimenekankanfungsimentalseseorangmanusiaitu.MenurutChomsky,kanak-kanakakanmengalamibeberapaperingkatperkembangandalampemikiraniaitubermuladariperingkatterendahderiamotor,kemudiankepadapra-operasi,operasikonkritdanoperasiformal.Sebagaicontoh,dalampembelajaranbahasa,kanak-kanakakanmenguasaikemahiranmemahamiterlebihdahulusebelummerekabelajarbertutur.
TugasanIndividuolehJaikun75.2.1Kebaikana.Menekankankepadaprosesperkembanganpemikirankanak-kanak.Olehitupembelajaranbahasaakandiajarsecaraberperingkat-peringkatmengikutkematanganmuridberkenaan.Denganituprosespembelajaranberlakusecarasistematikdangurudapatmengawalkadarkemajuanpembelajaranmuridsecaraberperingkat-peringkat.b.Menekankankepadapembelajaranmengikutkadarkendiri,dimanamuridberpeluangbelajarsesuatupengetahuanataukemahiranberdasarkanminat,kebolehandantahapkognitifmerekasendiri.c.Menekankankaedahpengajaranberpusatkanpelajar.Pengajaranberpusatkanpelajarbermaksudpelajarterlibatsecaraaktifdalamaktivitipembelajarandanpenggunaanbahan-bahanpembelajaranberbandingguru.Olehituiaamatsesuaidigunakanuntukmengajarkemahiranberbahasa.5.2.2Kelemahana.Teoriinimementingkankemahirantulisan,yangkemudiannyadiikutidengankemahiranbacaan.Manakalakemahiranlisanpulakurangdiberikanperhatian.Iniakanmenyebabkansesetengahmuridhanyamahirmenggunakanbahasadalamtulisandanbacaan,tetapilemahdalamlisan(mendengardanbertutur).5.2.3AplikasidalamkelasbacaanGuruyangmengaplikasikanteoriinidalampengajarandanpembelajaranakanmelakukanperancangandenganmembuatpemeringkatankemahiran.Inibermakna,muridakanmemperolehsesuatukemahiranitusecaraberperingkat-peringkatsesuaidengankemahirandanpenguasaanmereka.Kemahiranmembacaakandimulakandengankemahiranpalingasasiaitumengenalsukukata,danseterusnyakemahiranitudipertingkatkankesukarannyasehinggalahmuridberkenaandapatmembacasebuahayatyanglengkap.Sebagaicontoh,dalampelaksanaanpengajaranini,gurumenetapkan10kriteriayangperludikuasaiolehmuridsebagaibuktimerekatelahmenguasaikemahiranmembacayangtelahditetapkan.Padapembelajaranpertama,gurumungkinmenetapkanduakriteriayangperludicapai,kemudian
TugasanIndividuolehJaikun8dualagipadapembelajaranakandatangdanbegitulahseterusnyasehinggasemuamuridberjayamencapaikriteriatersebut.5.3.TeoriKonstruktivisBerbezadengankedua-duateoriterdahulu,Konstruktivismerupakansatuteoriyangberpusatkanpelajar.Inibermaknapelajaradalahbergeraksecaraaktifuntukmemastikanmerekadapatmemahamisesuatutopikyangdiajarolehguru.Teoriinimengetengahkanpendapatbahawapelajarmempelajarisesuatuituberdasarkanpengalamansediaadamereka.Olehyangdemikian,menurutteoriini,guruperlumenyediakanaktivitiyangsesuaidenganpengalamansediaadapelajarsertadapatmengaitkanpengalamanitudenganpembelajaranyangbakaldiajar.Pelajarpulahendaklahmampumempergunakanpengetahuanbaruituuntukkegunaanmasahadapan.Peranangurudalamkelashanyalahsebagaipemudahcara,pemantaudanpenggubaldisiplin.Pendekataninibiasanyaakanmembuahkanhasilyangbaikkeranapelajarakanlebihmemahamisesuatuperkaraitusekiranyadiaterlibatsecaraaktif.5.3.1Kebaikana.Konstruktivismenekankancarabelajarsecarareflektif,iaitumengaitkanpengalamanbarudenganpengetahuansediaadamuridsupayamerekadapatmenggambarkanperkarayangdiajardanmemudahkanmerekauntukfaham.b.Teoripemerolehanbahasainimenekankanpembelajaransecarakendiri.Muridakanberusahauntukmemperkembangkankemahiran/pengetahuanmerekaberdasarkanpenerokaandanpenemuanhasildaripadaaktivitipenyelesaianmasalah.c.PembelajaranbahasamelaluiKonstruktivisdapatmemupuksemangatberdikaridikalanganmurid.Olehitumerekadapatmenjalankanaktivitipembelajaranmeskipuntanpakehadiranguru,ataupundiluarwaktukelas.

No comments:

Post a Comment